در نمودار زیر تاثیر کلمه کلیدی وقتی در تگ h1 باشد و می بینید که نیاز به توضیح خاصی ندارد.

این تگ دومین تگ تایتلی است که قادر به دادن سیگنال به موتورهای جستو جو می باشد.

شما در نمودار نتایج حاصل از پیوستگی این تگ و در سئو مشاهده می کنید.

تگ h1 در سئو