بله قطعا مفید خواهد بود و یک سینگال ضعیف سئو سایت نیز محسوب می شود.veroxybd.com

داشتن حداقل یک کلمه کلیدی بلد در هر صد کلمه مفید است

کلمات بلد شده داری رنگ پس زمینه / رنگ متن جدا / مورب و یا زیرخط دار باشند.

کلمات بلد شده کلمات کلیدی مرتبط با کلمات کلیدی اصلی باشد.